Порядок передачі вагонів через державний кордон

До складу бригад входять працівники ПКО приймаючої сторони, які зобов'язані після огляду повідомити про його результати оператора ПЕОМ для  коригування передатної відомості.
Передача вантажів оформляється поїзною передатною відомістю, що складається на ПЕОМ стороною, яка здає, підписується і штемпелюється по закінченні комерційного огляду поїзда. Перший примірник ППВ залишається на станції, другий - у митниці, всі інші надсилаються з перевізними документами приймаючій стороні. Сторона, яка здає, в автоматизованому режимі передає ППВ до інформаційної мережі обох залізниць для надання користувачам.
У разі відмови обчислювальної техніки та каналів зв'язку контора передач вносить дані ППВ до АРМ відразу після поновлення роботи.
При ручному режимі роботи необхідно дотримуватися такого порядку передачі вантажів:
- при прийманні: коригування виконується на примірниках ППВ („твердих копіях”), які прибули з поїздом, на них проставляються всі штампи та печатки контролюючих органів;
- при здаванні: документом передачі є натурний лист поїзда, оформлений вручну. На ньому проставляються всі позначки контролюючих органів. ППВ вручну не складається;
- після відновлення роботи системи АСОУП агент з передачі вагонів готує і передає повідомлення 2881 та 3345 не пізніше десятої доби після відмови програмно-технічних засобів, погоджує передачу, як при нормальній роботі, на підставі „твердих копій” ППВ (надрукованих на засобах обчислювальної техніки). Якщо це неможливо (пройшло багато часу), то агент з передачі вагонів вводить вручну повідомлення 2881. Повідомлення 2881 або передатну відомість вводить приймаюча сторона;
- після прибуття поїзда на передавальну станцію представники приймаючої сторони зобов'язані звірити ППВ, отриману з інформаційних систем ПЕОМ, з перевізними документами і фактичною наявністю вагонів та контейнерів.
У разі невідповідностей представник приймаючої залізниці коригує дані на ПЕОМ, вносить зміни у „тверді” копії ППВ, друкує правильний варіант ППВ у двох примірниках, підписує їх і завіряє календарним  штемпелем.
Представник приймаючої сторони до коригування ППВ зобов'язаний передати перевізні документи агенту ПрикордонТЕК для контролю гарантованості оплати транзиту залізницям України, а також митним, прикордонним, екологічним, Держветнагляду та іншим видам контролю.
У разі відсутності такої гарантії та дозволу зазначених органів на приймання вантажу приймаюча сторона складає акт загальної форми ГУ-23 у трьох примірниках і повідомляє агенту з передачі вагонів про відповідне коригування ППВ.
Відкоригована інформація надається представнику сторони, яка здає.
Два примірники УППВ, підписані та проштемпельовані обома сторонами, залишаються у приймаючої сторони, а два примірники повертаються стороні, яка здає. Оформлені за зміну УППВ з переліком повертаються першим поїздом у наступній зміні. Перелік складається у двох примірниках, один із яких залишається  у приймаючої сторони, а другий повертається стороні, яка здає. Передача УППВ і переліку реєструються в книзі здавання документів машиністу.
Закінченням приймання вантажу є одержання на ПЕОМ УППВ стороною, яка здає, протягом 12 годин після прибуття поїзда (у виняткових випадках за узгодженням ДС термін може бути збільшений до 24 годин.)
Для інформаційного обміну між суміжними залізницями приймається структура повідомлення 4770.
При обробці перевізних документів необхідно контролювати зазначення експедитора у 4 та 20 графах накладної СМГС відповідно до переліку експедиторів, яким дозволено експедирування вантажів залізницями України. При наявності правильних відміток вагони повинні бути прийняті. Невідповідність коду експедитора не може служити підставою для неприймання вантажу. Перевірку правильності відміток, очікування підтвердження про оплату транзитна залізниця здійснює на своїй території.
Приймаюча залізниця може відмовити у прийманні відправки у разі наявності порушень і несправностей, перелік яких наведено у п.50.5 Службової інструкції до СМГС, а також додатково передбачено в угодах і протоколах сторін.
Якщо вагони (контейнери) були прийняті за погодженою ППВ, то у разі затримки їх через будь-які причини рішення про подальше перевезення приймає адміністрація, яка їх прийняла.
Порядок контролю конвенційних заборон викладений у розділі 3 цього документу. У разі відсутності наказу на  пропуск вагонів вони повертаються стороні, яка здає, у строк 24 години з ППВ та актом загальної форми.
Після закінчення звітного місяця формується звітність про фактичну передачу вагонів.
Приймаюча сторона оформляє відмову від приймання вантажу актом загальної форми з зазначенням у ньому причин відмови; у ППВ викреслюються дані про відправку, в графі „Примітки” зазначається „Акт  загальної форми №”. Акт загальної форми складається з у чотирьох примірниках: по одному для залізниць і для митниці, один додається до перевізних документів.
Передача вантажів: Приймання поїздів у комерційному відношенні провадиться цілодобово. Представник приймаючої залізниці звіряє дані ППВ з перевізними документами та фактичною наявністю вагонів, при виправлені ППВ текст закреслює так, щоб його можна було прочитати, і записує під ним новий.
Виправлення та відмітки в ППВ про комерційні несправності, які загрожують схоронності вантажів і безпеці руху, завіряються підписом представника і штемпелем приймаючої станції. Про виправлення й доповнення приймаюча залізниця повідомляє залізницю, яка здає, через АРМ АПВ (АРМ СПВ) або оперативною телеграмою протягом не більше шести годин.
У разі виявлення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху і схоронності вантажу, сторони керуються Службовою інструкцією СМГС, додатками 1 і 2 до Угоди про особливості застосування СМГС, додатком 7 „Положення про розмежування відповідальності між залізницями Держав-учасників співдружності” та іншими документами Ради залізничного транспорту. Передача вантажів у запломбованих вагона, здійснюється без перевірки числа місць і маси, за справними пломбами, ЗПП і відповідності відбитків на них даним перевізних документів. Перевіряється технічна і комерційна справність вагонів.
У разі виявлення зовнішнього залагодження проломів, щілин у кузовах вагонів за справними пломбами і закрутками, коли такі отвори за розмірами і характером вантажу не загрожують його схоронності, подальше перевезення допускається без перевантаження та перевірки вантажу. До перевізних документів додається акт загальної форми ГУ-23, в якому докладно описується стан вантажу, розміри залагоджень з висновками про можливість чи неможливість пошкодження, вилучення, втрати вантажу через проломи, щілини у кузові.
Вантажі, що перевозяться у вагонах відкритого типу, передаються:
- навалочні та насипні - з оглядом стану вантажу і перевіркою відповідності його найменування зазначеному в перевізному документі;
- штучні, упаковані та не упаковані вантажі - з перевіркою їх стану, упакування та кріплення;
- лісові вантажі, у тому числі пиломатеріали - з перевіркою цілості кріплення, габариту навантаження і кількості штабелів за даними перевізних документів;
- автомобілі, автотракторна техніка - з перевіркою кількості місць, зовнішнього стану вантажу, наявності та справності пломб.
- тварини і вантажі в неопломбованих вагонах, що перевозяться з провідниками, - без перевірки місць і маси;
- провідники та особи, які супроводжують вантаж, - при наявності відповідних документів (посвідчення провідника форми ГУ-18, паспорт, посвідчення про відрядження, а також дозволу на в'їзд на територію іншої держави).
Досилання вагонів, контейнерів та вантажів, затриманих у дорозі через технічні або інші причини, оформляється на бланках додаткових примірників дорожніх відомостей СМГС, які складаються із зазначенням у графі 93 номера вагона, до якого додана ВМД в кількості, необхідної для:
- станції відправлення, яка оформила досилання, і станції призначення;
- кожної транзитної залізниці.
Контроль наявності ВМД на станції транзитної залізниці такий:
- проставлення напроти номерів вагонів, оформлених однією ВМД, відмітки  в ТГНЛ „Партія вантажу” та відмітки „ВМД” у графі “Примітка” напроти номера вагона, до документа на який додана ВМД;
- у разі відчіплення вагона, який перевозиться за однією ВМД та груповим документом, складається акт загальної форми у трьох примірниках, по одному для СТЦ і товарної контори (для складання досильного документа), третій пересилається до СТЦ відправлення разом з документами;
- у груповій накладній та акті загальної форми оператором СТЦ відправлення робиться і завіряється штемпелем відмітка про причину та кількість відчеплених вагонів. Якщо документи запаковані, то пакет пересилається в товарну контору;
- пред'явлення працівникам митниці перевізних документів на вагони, які перевозяться у напрямку МДС, разом з актами загальної форми для реєстрації і наступного пропуску відчеплених вагонів;
- затримані вагони відправляються після дозволу працівника митниці та переконання у тому, що ВМД відправлена з основною групою вагонів;
- визначення часу затримки вагонів, складання актів загальної форми, заповнення графи 95 перевізних документів „Подовження строку доставки”.
У графу 20 досильної відомості вносяться із основних документів дані про платежі за перевезення транзитними залізницями, а в графу 26 - митні відмітки.
При передачі за досильними документами вагонів бездокументних або відчеплених від маршрутних та групових відправок у дорожню відомість вносяться відповідні дані. У разі необхідності до документів додаються акти загальної форми та комерційні акти.
У разі відсутності основних перевізних документів у досильні дорожні відомості і прикладені до них акти дані про сплату тарифу за транзитні залізниці вносяться на підставі телеграфних повідомлень станцій відправлення або відчеплення вагонів, експедиторських організацій та митних органів. Копії цих повідомлень також додаються до перевізних документів.
Провізні платежі за досильними документами не сплачуються.
Додаткові збори і платежі, що виникли під час перевезення, заносяться до досильних документів і стягуються за актами з відправника вантажу, якщо вони виникли на залізниці відправлення; з вантажоодержувача, якщо вони виникли на залізниці призначення; з експедиторської організації, якщо вони виникли на транзитній залізниці.
Термін доставки вантажів, перевезених за досильними дорожніми відомостями, збільшується на час їх затримки для з'ясування даних про сплату провізних платежів та необхідних для митного й інших видів контролю.
Час і причина затримки зазначаються в акті загальної форми і в графі 11 досильного документа та завіряються підписом агента ПрикордонТЕК і календарним штемпелем.
Причина відмови зазначається ППВ з посиланням на акт загальної форми. Вагони викреслюються з ППВ і повертаються через той же стик у дводобовий термін  після телеграфного повідомлення.
За всі наслідки неприймання, не пов'язані з зазначеними у п. 1.4.7 причинами, а також після узгодження передатної відомості, відповідальність несе сторона, яка необґрунтовано повернула вагон. Такі вагони приймаюча сторона повертає протягом доби, а сторона, яка здає, зобов'язана прийняти їх із супровідними документами, навіть якщо недоліки не будуть усунуті приймаючою стороною.
Сторона, яка здає, у разі  відмови від прийому вантажу, повернутого приймаючою залізницею, несе відповідальність за наслідки його затримки, у тому числі за псування, прострочення терміну доставки, простій вагонів і т. ін.
Не вважається підставою для неприймання вантажів відсутність таких супровідних документів країни призначення: сертифікати якості і відповідності, імпортний карантинний дозвіл, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, а також відсутність у центральному банку даних про акцизну або попередню декларацію. Вагони без зазначених документів повинні бути прийняті для з'ясування питань на своїй адміністративній території.
При поверненні вагонів та контейнерів у акті загальної форми вказуються причини; у разі усунення порушень залізницею, яка здає, повторне їх повернення з інших причин не допускається.
Відмову від приймання вантажу приймаюча сторона оформляє актом загальної форми із зазначенням у ньому причин неприйому, а в ППВ викреслює дані про відправку і в графі „примітка” вказує номер акта загальної форми.
Навантажені і порожні вагони, прийом яких підтверджений ППВ без застережень, не підлягають поверненню стороні, яка їх здала.
Причиною для неприймання вагонів не можуть також бути:
- відсутність при досильних документах копій накладної, рахунка-фактури, відомості вагонів;
- відсутність у графі 6 перевізних документів СМГС на вагони з вантажами, які перевозяться через морські порти, найменування одержувача в третій країні.
Приймаюча сторона не має права, відмовити в прийманні вагона (контейнера) з супровідними документами, заповнених іноземною мовою, доданих відправником вантажу до перевізних документів.
Порожні вагони з одним виправленням у пересильних накладних, завіреним встановленим порядком, не повертаються.
Охорона на приймаючій стороні вагонів, відчеплених через неприйом, відповідно до п.1.4.7 цього розділу здійснюється до їх повернення з оплатою стороною, що здає, зборів за затримку і охорону згідно з чинними тарифами.
Приймаюча сторона усуває комерційну несправність і складає акт загальної форми, який є підставою для відшкодування витрат, у тому числі за затримку стрільця охорони.
Порожні і навантажені транспортери пред'являються комісії для огляду на окремій колії.
У разі порушення комплектності перевізних документів сторона, яка здає, складає акт загальної форми та відновлює втрачені документи у копіях, за якими вантаж перевозиться до станції призначення.
У разі виникнення суперечки, вирішення якої можливе на підставі ППВ, безперечною вважається погоджена ППВ, що знаходиться в розпорядженні сторони, яка здає.
Порядок передачі контейнерів:
Передача вантажів у контейнерах оформляється ППВ або документом встановленої форми, який її заміняє, заповненими на підставі перевізних документів.
Передача навантажених контейнерів здійснюється з перевіркою відповідності їх номерів даним перевізних документів та зовнішнього стану видимих стін і дахів контейнерів. Повністю стан контейнерів, пломб та ЗПП перевіряється на першій станції їх сортування, а контейнерів у „прямих” вагонах - на станціях вивантаження.
Не допускається передача контейнерів з несправностями, наявність яких не забезпечує схоронність вантажу, безпеку руху та обслуговуючого персоналу.
Власні контейнери передаються як вантаж із внесенням даних про них у ППВ.
Не допускається передача завантажених і порожніх контейнерів у міжнародному та міждержавному сполученнях із несправностями, які загрожують безпеці та не забезпечують схоронність вантажів при перевезенні. Переліки таких несправностей надано у Правилах користування універсальними великотоннажними контейнерами власників країн – членів ОСЖД у міжнародному залізничному сполученні та у Правилах перевезень вантажів в універсальних контейнерах залізницями держав – учасниць СНД, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки. В п.1.15 останніх Правил наведено також перелік порушень порядку організації перевезення та оформлення документів, за наявності яких передаточна станція вправі відмовити в прийманні контейнерів; в п. 1.14 надається обставин, при яких неприймання контейнерів є неправомірним.
Несправності, з якими порожній контейнер може бути не прийнятий:
- відсутність дверей;
- наявність дірок у дверях та даху;
- відсутність та несправність запірних механізмів, пристроїв для пломбування;
- відсутність та пошкодження дощок підлоги, виявлені передавальною станцією при переробці контейнерів.
У разі усунення пошкоджень приймаючою стороною, сторона, яка здає, повинна відшкодувати їй витрати згідно з пред'явленим рахунком.
У разі виявлення вхідною станцією або станцією призначення ”прямих” вагонів, або у дорозі несправностей контейнерів, у результаті яких не виключається доступ до вантажу, його пошкодження та псування, а також пошкодження чи відсутності пломб (ЗПП), неясних чи невідповідних знаків на них приймаюча сторона зобов'язана перевірити вантаж у присутності працівників митниці, у необхідних випадках перевантажити його у справний контейнер та скласти комерційний акт чи акт загальної форми і опломбувати контейнер.
Такий технічно несправний контейнер після вивантаження направляється у порожньому стані за повними перевізними документами і з актом форми ВУ-25К на залізницю, на якій його було пошкоджено і не відремонтовано, або за домовленістю – на адресу залізничної адміністрації-власниці, яка інформує Дирекцію Ради по залізничному транспорту про свою згоду прийняти його.
Користування перевізними пристосуваннями та засобами пакетування.
Перевізні пристосування (піддони, стяжки, стропи, хлібні та овочеві щити, печі тощо) передаються за загальною передатною відомістю з заповненням граф 18,19 на підставі перевізних документів.
Дані про кількість переданих і повернутих пристосувань за звітну добу надаються через ІСЦ до ГІОЦ.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом