Склад, структура та планування експлуатаційних витрат залізниці

Експлуатаційні витрати складаються з поточних витрат, які необхідні для виконання перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Експлуатаційні витрати пов’язані із здійсненням основної діяльності (експлуатаційної роботи).
Експлуатаційні витрати поділяються за елементами витрат:
Елементи витрат – це однорідні види витрат на виробництво продукції – перевезення.
Структура експлуатаційних витрат:
1.  Витрати на заробітну плату – враховують витрати на оплату праці виробничого персоналу і тих працівників, які зайняті в експлуатаційній діяльності.
2.  Відрахування на соціальні заходи – визначені обов’язкові відрахування на державне соціальне страхування, пенсійний фонд, державний фонд зайнятості, на медичне страхування.
3.  Витрати на матеріали – враховують вартість купованих матеріалів, які будуть використовуватись в процесі виробництва на утримання та ремонт рухомого складу, постійних пристроїв, обладнання, будівель, споруд, вартість запасних частин, спеціальний одяг, малоцінні і швидкопсувні предмети та інше.
4.  Витрати на паливо – визначають вартість придбаного палива всіх видів для тяги поїздів, опалення їх і будівель та на інші технологічні цілі.
5.  Витрати на електроенергію враховують вартість придбаної електричної енергії на тягу поїздів, на освітлення, опалення, інші виробничі цілі.
6.  Амортизація – витрати на повне відновлення основних фондів виходячи з їх балансової вартості і встановлених норм відрахувань.
7.  Інші витрати – це витрати у спеціальні позабюджетні фонди, на обов’язкове страхування майна, платежі по кредитах, плата стороннім підприємствам за пожежну і сторожову охорону, оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, створення резерву та інші витрати.
Всі експлуатаційні витрати розраховуються за статтями. Кожній статті присвоюється номер і відповідний вимірник у відповідності з яким визначають витрати.
Планування експлуатаційних витрат за елементами.
Основні завдання планування експлуатаційних витрат – забезпечення виконання заданого обсягу перевезень необхідними витратами. Плануються експлуатаційні витрати по мережі, окремо по залізницях, дирекціях і лінійних підрозділах. План експлуатаційних витрат складається на основі плану перевезень, плану роботи рухомого складу, плану по праці та інших розділах економічного розвитку.
Плануються експлуатаційні витрати за елементами витрат: витрати на заробітну плату, відрахування на соціальніні заходи, витрати на матеріали, витрати на паливо, витрати на електроенергію, амортизацію, інші витрати.
Витрати на оплату праці плануються виходячи із ліміту чисельності персоналу по перевезеннях і середньомісячної заробітної плати.
Чисельність працівників по перевезенням визначається:
1.    За обсягом робіт та нормами виробітку.
2.    За числом виробничих об’єктів і нормами витрат праці на один об’єкт.
3.    За числом господарських одиниць і штатним розкладом.
Середньомісячну заробітну плату визначають виходячи з форм і систем заробітної плати, премій та надбавок.

Фонд оплати праці (ФОП)=середня заробітна плата * чисельність експлуатаційного контингенту * 12 місяців.

Відрахування на соціальні потреби/заходи плануються відповідно до чинного законодавства за встановленими норомами у відсотках від фонду оплати праці.
Відрахування на соціальні потреби = ФОП-37,5%
Витрати на матеріали, паливо і електроенергію плануються в залежності від величини цих видів ресурсів, які необхідні для виконання обсягів перевезень і ціни одиниці відповідного ресурсу. При плануванні витрат на паливо і електроенергію для тяги поїздів обсяг робіт виражається різними вимірниками: тонно-кілометрами брутто, локомотиво-кілометрами пробігу, локомотиво-годинами простою. І тому норми витрат палива і електроенергію встановлюють на 10тис. тонно-кілометрів брутто, 100 локомотиво-кілометрів лінійного пробігу і 1 годину простою. Ці витрати залежать від ціни 1 т умовного палива і 1 кВт год електроенергії. Плануються витрати на паливо і електроенергію і для інших потреб. Величина цих витрат залежить від кількості обладнання і пристроїв, їх потужності і часу роботи.
Амортизаційні відрахування планують в залежності від середньорічної вартості основних засобів і норм відрахування на їх повне відтворення. Річні амортизаційні відрахування залежать від початкової (балансової) вартості, терміну служби, велчини залишкової (ліквідної) вартості і витрат на її реалізацію.


Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту