Кодування рейкових кіл на станціях

Для забезпечення роботи автоматичної локомотивної сигналізації при русі поїзда по станції здійснюють кодування станційних рейкових кіл. Кодуванню підлягають рейкові кола всіх головних колій і бічних, по яким здійснюється беззупинний пропуск поїздів зі швидкістю більше 50 км/год по пологих стрілках, а також стрілочних ділянок, прилеглих до кодованих станційних колій. Коди локомотивної сигналізації надходять в рейкові кола стрілочних ділянок тільки в заданих поїзних маршрутах при русі по дозволяючим показанням сигналу.
Приймально-відправні колії кодуються незалежно від задання маршруту при заході поїзда на колію. При прийманні поїзда за запрошувальним сигналом стрілочні секції за світлофором не кодуються, а також не кодується ділянка наближення до вхідного світлофора у разі перегорання лампи червоного вогню світлофора. При відправленні з бічних некодуємих колій кодування починається при виході поїзда на секції головної колії з ділянки, наступної за ділянкою виходу. Значення кодів АЛСН, що посилаються в рейкові кола, залежить від показання попереду розташованого світлофора.
При включенні загороджувальних світлофорів на переїзді кодування ділянок перед переїздом припиняється. Приймально-відправні колії одночасно кодуються з двох сторін: з живильного кінця трансмітером типу К11ТШ-715, а з релейного - типу КПТШ-515. Кодово-включаючі реле і трансмітер включаються при відкритті світлофора і заході поїзда на ділянку наближення. При закритті світлофора в разі знаходження потягу на ділянці наближення кодово-включаюче реле знеструмлюється. Кодово-включаюче реле по прийому вимикається при заході поїзда на колію приймання, по відправленню - при заході поїзда на ділянку віддалення. Стрілочні секції та колії кодуються фронтовим контактом трансмітерного реле.
Трансмітерні реле, що кодують рейкові кола при прийманні поїзда, включаються безпосередньо від кодового трансмітера, при відправленні - від імпульсного колійного реле першої ділянки віддалення. Кодування рейкових кіл з живильного кінця починається з моменту розмикання фронтового контакту колійного реле, а з релейного - з моменту замикання тилового контакту колійного реле. У рейкових колах з живленням струмом частотою 25 Гц і кодуванням струмом частотою 50 Гц здійснюється попереднє включення кодів при занятті попереднього рейкового кола.
Рейковий коло кодується з живильного кінця груповим трансмітерним реле. Контакт групового трансмітерного реле до даного рейкового кола підключається при занятті попереднього. При занятті негабаритної ділянки колії, що перевіряється у маршруті, передбачається припинення кодування станційних колійних ділянок.
На перехресних з'їздах при однониткових рейкових колах при односторонньому русі поїзда кодування здійснюється по шлейфу, а при двосторонньому - по шлейфу і по рейковому колу.
Кодування рейкових кіл в маршрутах приймання на двоколійних ділянках.  Прилади рейкових кіл розташовують таким чином, щоб кодування здійснювалося з живильного кінця. У схемі використовують групові кодово-включаючі реле НКВ, ЧКВ та індивідуальні кодово-включаючі реле на кожне рейкове коло (мал.16).

Кодування рейкових кіл на станціях
Мал. 16.  Схема кодування рейкових кіл в маршрутах прийому на двоколійній ділянці

Групове кодово-включаюче реле збуджується при відкритті вхідного світлофора і для прийому на кодовану колію IП і при заході поїзда на ділянку наближення по колу: П, фронтовий контакт ІП1, тилові контакти реле НПС, 113, НІІП, фронтові НІМ і НРУ, обмотка реле НКВ, М. У колі збудження реле НКВ перевіряються: фронтовим контактом реле НІМ задання маршруту на першу колію ІП, тиловим контактом замикаючого реле 113 останньої ділянки маршруту замикання фронтовим контактом реле НРУ відкриття вхідного світлофора Н; тиловим контактом реле Н1ІП вступ поїзда на ділянку наближення; тиловим контактом НПС відсутність включеного запрошувального сигналу на світлофорі Н; фронтовим контактом реле ІП1 вільність колії приймання.
Фронтовим контактом реле НКВ (ЧКВ) замикає коло електродвигуна трансмітера. В якості кодового трансмітера служить трансмітер типу КПТШ-515. Однак для режиму червоно-жовтого коду слід використовувати трансмітер КПТШ-715, у якого тривалість імпульсу в коді ЯЖ більше, ніж у КПТШ-515, що підвищує надійність рейкових кіл. При цьому надійність роботи АЛСН не знижується, так як поїзд наближається до світлофора з червоним вогнем із зниженою швидкістю.
Через кодові шайби трансмітера і фронтовий контакт НКВ починає працювати реле НГТ. Код вибирається контактами реле Н1С і Н1ЛС в залежності від стану вихідного світлофора по головній колії.
При прийманні поїзда на колію ІП із зупинкою реле НГТ буде працювати через контакти КЖ1 кодового трансмітера КПТШ-715 по колу: КПХ, ОКЖ1, КЖ1, тиловий Н1С, фронтовий НКВ, обмотка реле НГТ, КОХ. При відкритті вихідного світлофора і горінні на ньому одного жовтого вогню реле НГТ буде працювати через контакти Ж1 трансмітера КПТШ-515, а зеленого - через контакт 31.
Кодово-включаюче реле НАПКВ першої по маршруту проходження колійної ділянки НАП збуджується безпосередньо через контакт реле НКВ по колу: П, фронтові контакти реле 1П1, НКВ, ІІСП1, СГ, 1-9СП1, обмотка реле НАПКВ, М.
Індивідуальні кодово-включаючі реле інших колійних ділянок збуджуються через фронтовий контакт НКВ при заході поїзда на ділянку, що передує даній. Так, реле 1-9СКВ збуджується по колу: П, фронтові контакти реле ІП1, НКВ, ІІСП1, СГ, тиловий контакт НАП1, обмотка реле 1-9СКВ, М. Коди починають подаватися в рейкове коло при занятті його потягом.
Безперервне живлення підключається до первинної обмотки колійного трансформатора ПТР тиловими контактами індивідуального кодово-включаючого реле КВ та фронтовими контактами колійного реле СП і П даної колійної ділянки. Якщо поїзний маршрут не заданий, то при занятті ділянки безперервне електроживлення зберігається, так як реле КВ даної секції збуджується тільки в поїзних маршрутах, а в даному випадку буде без струму.
Ділянка кодується перемиканням контакту групового трансмітерного реле НГТ (ЧГТ) в первинній обмотці живильного трансформатора через фронтовий контакт КВ даної ділянки, наприклад ділянки НАП по колу: ПХЛ, НГТ, фронтовий контакт реле НАПКВ, первинна обмотка ПТР, ОХП.
Для кодування колійних ділянок використовують два роздільні кола від двох трійників реле НГТ. Це пояснюється тим, що до одного контакту НГТ не можна підключати живлячі трансформатори суміжних рейкових кіл через об'єднання кодового і безперервного живлення. При русі поїзда по маршруту реле НКВ залишається під напругою через фронтові контакти відповідних індивідуальних кодово-включаючих реле (1-9СКВ, 11СКВ), які в свою чергу включені через тилові контакти колійних реле секцій, займаних поїздом.
Реле НКВ типу НМШМ2-1500 вимикається з уповільненням на відпускання 0,5-0,6 с в момент вступу поїзда на колію приймання. За рахунок уповільнення реле якір утримується притягнутим при русі короткої рухомої одиниці з високою швидкістю. Під час переходу локомотива з одної колійної ділянки на іншу перше колійне реле (наприклад, ПАП) може збудитися до того, як знеструмиться друге (наприклад, 1-9СП). При відсутності уповільнення реле 1-9СКВ могло б відпустити якір, розімкнути коло самоблокування реле НКВ і припинити кодування.
Індивідуальні кодово-включаючі реле КВ вимикаються після заняття наступної по ходу колійної ділянки контактом відповідного повторювача колійного реле. Наприклад, реле НАПКВ вимикається контактом 1-9СП1, реле 1-9СКВ - контактом 11СП1. Вимикаючись, реле КВ відновлюють безперервне живлення первинної обмотки трансформатора ПТР рейкового кола. Групове кодово-включаюче реле НКВ вимикається при заході поїзда на колію приймання IП.
Для правильного відновлення рейкового кола з кодованого на безперервне живлення в ланцюзі збудження реле КВ кожної ділянки включений контакт повторювача колійного реле СП1, а в ланцюзі живлення рейкового кола - контакт основного колійного реле СП. З моменту звільнення рейкового кола за час імпульсу реле СП встигає замкнути фронтовий контакт і подати безперервне живлення в рейкове коло, відновлюючи його, а реле КВ вимкнеться після збудження повторювача СП1. Після відновлення нормальної роботи рейкового кола кодування припиниться.
Колія ІП починає кодуватися під час зайнятості, незалежно від задання маршруту прийому на цю колію. Це досягається тим, що реле 1ПКВ збуджується через тиловий контакт реле 1П1. Контакт реле 1ПКВ включає трансмітери і трансмітерне реле НГТ. Перемиканням свого контакту реле НГТ кодує рейкове коло 1П.
Перемичка на реле НГТ між контактами створює дещо укорочений імпульс, що покращує роботу АЛСН. Для іскрогашення на контактах НГТ включається контур. Іскрогасячий контур підключається до контакту НГТ відповідними контактами реле КВ, що дозволяє виключити коло струму через контакт реле ПТ на контур за відсутності кодування рейкового кола.
Як індивідуальні кодово-включаючі реле використані реле типу АШ2-1800 з посиленими контактами для комутацій рейкового кола. При включенні загороджувальних світлофорів на переїзді кодування ділянки перед переїздом припиняється, тому що коло реле КВ розривається контактом реле СГ.
Кодування рейкових кіл в маршрутах відправлення на двоколійних ділянках. Для включення кодуючих пристроїв у маршрутах відправлення застосовано групове кодово-включаюче реле ЧОКВ (мал.17), що включається при відправленні поїзда з головної колії IIП по колу: П, тиловий Д1П або фронтовий НКСН (виключає збудження реле ЧОКВ при відправленні поїзда на спеціалізовану колію по прийому під час капітального ремонту інших колій), тиловий Ч2ПС (запрошувальний світлофор не горить), тиловий 13 (маршрут заданий і замкнутий), фронтовий ЧЖ (ділянка віддалення вільна), тилові контакти контрольних стрілочних реле 7-9МК, 13МК, 15МК (маршрут відправлення задано з головної колії), фронтовий Ч2С (вихідний світлофор відкритий), тиловий 2П1 (колія відправлення зайнята), обмотка реле ЧОКВ. На весь час руху поїзда за маршрутом реле ЧОКВ залишається під струмом по колу самоблокування, що проходить через тилові контакти колійних реле стрілочних секцій 13-15СІІ і 3-7СП.

Кодування рейкових кіл на станціях
Мал.17  Схема кодування рейкових кіл в маршрутах відправлення на двоколійних ділянках.

Фронтовим контактом реле ЧОКВ замикається коло збудження індивідуального кодово-включаючого реле 15СКВ. Реле 3-7СКВ спрацьовує при занятті поїздом попередньої стрілочної секції тиловим контактом реле 15СП1.
При відправленні з бічних колій спочатку спрацьовує допоміжне кодово-включаюче реле ЧВОКВ і готує коло збудження реле ЧОКВ. Кодування починається при заході поїзда на ділянку 3-7СП, наступну за ділянкою виходу поїзда на головну колію.
Контакти контрольних стрілочних реле в ланцюзі реле ЧОКВ вибирають колійні ділянки, які беруть участь в маршруті відправлення з бічної колії. Застосування тилових контактів контрольних стрілочних реле зберігає початок кодування при втраті контролю стрілок, що у маршруті. Для кодування колійних ділянок по відправленню використовують групове трансмітерне реле ЧОІ1, яке є прямим повторювачем колійного реле першої ділянки віддалення. Коди з рейкового кола першої ділянки віддалення транслюються в станційні ділянки.
Кодування станційних рейкових кіл на одноколійних ділянках. Кожне станційне рейкове коло на одноколійних ділянках кодується з живильного і релейного кінців. Якщо на маршруті прийому рейкове коло кодується з релейного кінця, то в маршруті відправлення воно буде кодуватися з живильного кінця. З огляду на те, що одночасно може бути заданий тільки маршрут приймання або відправлення, рейкове коло буде кодуватися в даний момент тільки з одного з кінців.
На відміну від стрілочних ділянок головні приймально-відправні колії під час заняття їх потягом будуть одночасно кодуватися з живильного і релейного кінців. Тому при звільненні колії колійне реле почне працювати тільки в той момент, коли з живильного кінця подається імпульс коду, а на релейному кінці інтервал. Це можливо за умови кодування колії від трансмітерів різних типів: з живильного кінця від трансмітера типу КПТШ-715 (тривалість імпульсу в коді ЯЖ 0,3с), а з релейного - від КПТШ-515 (тривалість імпульсу в коді ЯЖ 0,23с) .
З огляду на те, що на першій колійній ділянці з боку перегону для захисту від сходу ізолюючих стиків передбачається живильний кінець, а також з метою типізації побудови схем кодування в маршрутах приймання на одноколійній ділянці кодування секцій здійснюється, як правило, з релейного кінця рейкового кола, в маршрутах відправлення - з живильного кінця. При кодуванні з релейного кінця на кожній ділянці колії є трансмітерне реле, яке включається тиловим контактом повторювача колійного реле. Якщо займається наступна по ходу поїзда секція, то трансмітерне реле вимикається.
При кодуванні з живильного кінця на всі ділянки встановлюють індивідуальні кодово-включаючі реле КВ. Кодові імпульси передаються в рейкові кола, які кодуються з живильних кінців груповим трансмітерним реле.
При кодуванні з релейного кінця за умови можливого впливу один на одного можливе об'єднання і розділення релейних і кодуючих проводів. Релейні дроти укладають у релейному, а кодуючі - в живильному кабелі, і тоді трансмітерне реле розміщують не на посту ЕЦ, а в трансформаторному ящику. Провід трансмітерного реле можна укладати в будь-якому кабелі.
Кодування станційних ділянок в маршрутах приймання. Для включення кодування у схемі (мал.18) використано загальне кодово-включаюче реле НКВ і кодово-включаюче реле першої колії ІПКВ. Кодові імпульси передаються в рейкові кола, які кодуються з релейного кінця індивідуальними реле СТ.

Кодування рейкових кіл на станціях
Мал. 18 Схема кодування рейкових кіл на одноколійних ділянках.

Реле СТ включається контактами колійних реле послідовно розташованих секцій. Порядок роботи кодуючої апаратури такий же, що й у схемах кодування рейкових кіл в маршрутах приймання на двоколійній ділянці. На весь час зайнятого стану головної колії через тилові контакти реле ІП1 включені реле ІПКВ, ІППТ і ІПРТ. Колія ІП кодується одночасно з живильного кінця реле ІППТ і з релейного кінця реле 1ПРТ. Через контакти реле НІС і НІЛС світлофора Н1 реле ІППТ підключено до трансмітера КПТШ-715, а через контакти реле Ч1С, Ч1ЛС світлофора Ч1 реле ІПРТ підключено до трансмітера КПТШ-515.
При звільненні колії ІП, коли з живильного кінця рейкового кола від трансмітера КПТШ-715 через контакт реле ІППТ подається кодовий імпульс, а на релейному кінці від трансмітера КПТШ-515 настає інтервал, збуджується колійне реле ІП, його повторювач ІП1 та кодування колії ІП припиняється.
Принцип побудови і порядок роботи кодуючої апаратури в маршрутах відправлення такі ж, як і в схемах кодування рейкових кіл в маршрутах відправлення на двоколійних ділянках.


Автор: poizd | Дата: 5.11.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок